ÅRSSTÄMMA I RINKEBY FOLKETS HUSFÖRENING

Den 17 mars hölls årsstämma i Rinkeby Folkets Husförening.
Ett trettiotal ombud och en hel del andra deltagare kom till mötet.
På dagordningen var som brukligt styrelsens verksamhets-
och ekonomiska berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och
budget samt val av nya styrelseledamöter.

Året 2004 var ett händelserikt år i Rinkeby Folkets Hus där kultur-
och ungdomsverksamheterna har varit särskilt framträdande.
Det märks tydligt att intresset för föreningens verksamhet ökar och
på det välbesökta årsmötet diskuterades utvecklingsfrågor och
framtidsplaner och visioner livligt.
Upprustningsbehovet i huset är uppenbart för alla eftersom mycket av
husets inventarier och tekniska system är nerslitna efter
nästan 20 år av flitigt användande.
Många frågor ställdes om åtgärder omkring detta.
Styrelsen rapporterade att ansökan om medel till nya inventarier och
annan upprustning är inlämnad till stadsdelsförnyelsen.
Dock är mycket av det som behöver göras knutit till fastigheten och
där måste en dialog föras med fastighetsägaren, Centrumkompaniet.
Den ansträngda ekonomin som är ett gissel för föreningen blev också
föremål för frågor och diskussioner.
Neddragningar i öppettider och bemanning kan komma att bli nödvändiga
under 2005, trots att mycket arbete läggs ner på att hitta extern finansiering.
Föreståndaren förklarade att Stockholms stads stöd till driften av
verksamheten ligger på en ungefärlig nivå av 50% av det stöd som
utgick 1998 och som redan då var i underkant.
Stödet motsvarar mindre än 20% av driftskostnadernas omsättning.
Stödet är dessutom kopplat till 0-taxa för barn och ungdomsföreningar.
Av alla samlingslokaler i staden har Rinkeby Folkets Hus störst andel av
0-taxe berättigade brukare enligt idrottsförvaltningens statistik.

Ordföranden, Joe Frans berättade om det arbete som har gjorts för att
söka mer långsiktiga driftsförutsättningar för föreningen.
Som ett led i detta har styrelsen bjudit in fastighetsborgarrådet
Leif Rönngren till ett öppet medlemsmöte i Rinkeby Folkets Hus den
2 maj för att ta upp en diskussion med honom om stadens möjligheter
att hjälpa till med detta.

På mötet omvaldes Spiros Gogos, Akropol, som ordinarie
ledamot i styrelsen och José Flores, Rinkeby (s)-förening och
Paraskevi Karazisi, Akademikerföreningen i Rinkeby
valdes in som nya ordinarie ledamöter.

Lennart Johansson, (mp) valdes in som ny suppleant,
medan Karin Rönngren, Rinkeby (s)-förening avgick som kassör
och tog plats som suppleant.
Till nya suppleanter valdes Fozi Siid, Ghetto Starz utvecklingsförening,
Kostas Papadopoulos, Grekiska föreningen i Norra Stockholm och
Marcela Vera, Rinkeby TV.

Kvarstår i styrelsen gör sittande ordförande, Joe Frans, Rinkeby (s) - förening,
vice ordföranden Karl-Axel Boström, Moderaterna Rinkeby/Tensta,
Abdul Katumba, OUS
samt suppleant Ingemar Böcker, vänsterpartiet Rinkeby/Tensta.